Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2011

wychillowana
7089 c18c 500
wychillowana
7040 feb3
wychillowana
6995 04c8
Reposted bystfn stfn
wychillowana
7009 ab5e
Reposted bynilsdbilszimaAdaBugstfnpervking

March 24 2011

wychillowana
4293 2b27
Reposted byvenaenpkz451neuroticpabloo06

March 20 2011

wychillowana
3154 aa9c
...
Reposted fromthebasscomesin thebasscomesin viakloh kloh
wychillowana
2537 4203
Reposted frominspiro inspiro viakloh kloh

March 17 2011

wychillowana
9889 bf30
wychillowana
6306 5bb2
Reposted fromtaka taka viasawdust sawdust

March 16 2011

wychillowana
What about love? 
Overrated. Biochemically no different than eating large quantities of chocolate.
— John Milton, The Devil's Advocate
wychillowana
7214 7ad8 500
Reposted bykisasankatankastrukturklohsawdustkannsdennwahrseinkisasan
wychillowana
Ostatnio mam jakąś blokadę, nie potrafię mówić, nie potrafię pisać, nie potrafię nawet myśleć o swoich uczuciach. Zawalam szkolę, spędzam godziny leżąc w łóżku i patrząc w sufit i nijak nie potrafię się zmobilizować do czegoś pożytecznego. Samo wstanie z łóżka jest dla mnie ogromnym wysiłkiem.
Reposted frompeace peace viazielonkawaherbata zielonkawaherbata
wychillowana
6076 aab7
wychillowana
Nie szaleję ze szczęścia, bo się mną zainteresowałeś. Chyba wolę miłość nieosiągalną.
— Zaraz. Przecież Ty też nią jesteś.
wychillowana

March 15 2011

wychillowana
6906 9b5e
wychillowana
6894 10fa
Reposted byblondipastalovercatarinotamagotchifishermanswomandakurelsmariecurie
wychillowana
2004 9555 500
Reposted bydeparterwiefoen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl